fredag 31. oktober 2008

The first snow in Viking land


This was very fanstatic that I was the snow in first time of my life. At first, I couldn't immagine how it look like, but now I know how it was.

onsdag 3. september 2008

ชีวิตมีอะไรที่หน้าตื่นเต้นและหน้าเรียนรู้อีกเยอะ ถ้าเราไม่ก้าวออกมาก็จะไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร
เคยมีคนบอกว่า คนที่แพ้คือคนที่ไม่กล้าจะทำอะไรเลย อย่ากลัวที่จะล้มเหลว ถ้าคุณไม่ลองลงมือทำคุณก็จะไม่รู้ ประสบการณ์ทำให้เรารู้จักโลกดีขึ้น ชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังไม่ใช่ความฝัน อย่าดับความหวังของตัวเองด้วยคำว่า เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทาง อย่าเลิกล้มอะไรง่ายๆ ถ้าคิดจะทำอะไรต้องให้มันถึงที่สุด